Wszystko

Katedra Psychiatrii

Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży została powołana w 2007 roku (początkowo pod nazwą – Klinika Psychiatrii Młodzieżowej, obowiązującą do 30 09 2019) w strukturze Katedry Psychiatrii, która znajduje się na terenie CSK UM w Łodzi.

Funkcję Kierownika Kliniki od czasu jej powołania pełni prof. dr hab. n. med. Agnieszka Gmitrowicz.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Kliniki są aktywnymi członkami Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP, w tym Sekcji Suicydologii Polskiej, Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży) oraz Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego (PTS) i Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (w tym EPA Section of Suicidology and Suicide Prevention).

Świadectwem tego jest organizacja i współorganizacja licznych konferencji naukowych, sesji, warsztatów w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży oraz suicydologii.

Ponadto pracownicy Kliniki są zaangażowani w działalność na rzecz zapobiegania  samobójstwom w Polsce, biorąc aktywny udział w pracach Zespołu roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji powołanego w 2016 roku przez Radę ds. Zdrowia Publicznego przy Ministerstwie Zdrowia. Od 2015 roku realizowana jest stała współpraca Kliniki z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi w zakresie poprawy rejestracji zachowań samobójczych wśród młodzieży.

Współpraca międzynarodowa w ramach International Association for Suicide Prevention (IASP) od 2000

Deklaracja dostępności Katedry Psychiatrii Uniwersytetu medycznego w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • wykresy, mapy, skomplikowane grafiki, infografiki nie posiadają alternatywy w postaci tekstu, tabel itp. – nie są zgodne z WCAG
 • materiały graficzne posiadają treści wplecione w grafikę

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maria Religa.
 • E-mail: dostepnosc@umed.lodz.pl
 • Telefon: 42 272 52 09

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Al. Kościuszki 4 REKTORAT

Budynek 4 kondygnacyjny plus piwnica użytkowa. Budynek w ochronie konserwatorskiej.

W budynku nie są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

W budynku nie zastosowano rozwiązań architektonicznych, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W budynku znajduje się winda nieprzystosowana dla osób z niepełnosprawnością.

W budynku zainstalowano stanowiskowe pętle indukcyjne:

parter – portiernia,

piętro 1, pokój 11 – Dziekanat Wydziału Lekarskiego.

Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM), jednak potrzebę taką należy zgłosić z minimum tygodniowym wyprzedzeniem na adres dostepnosc@umed.lodz.pl

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. Pomorska 251 CKD A-1

Budynek 17 kondygnacyjny plus dwie kondygnacje podziemne.

W budynku są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

Budynek wyposażony w widny osobowe, w tym dwie windy pożarowe przeznaczone do ewakuacji.

W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM), jednak potrzebę taką należy zgłosić z minimum tygodniowym wyprzedzeniem na adres dostepnosc@umed.lodz.pl

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. Pomorska 251 Centrum Dydaktyczne – A-2,3 Aula 1000

Budynek 3 kondygnacyjny o zwartej zabudowie.

Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.

W budynku zapewnione są wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne. Budynek wyposażony w 6 wind osobowych.

W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W budynku w auli 1000 zainstalowano pętlę indukcyjną (6 pierwszych rzędów).

W budynku zainstalowano stanowiskowe pętle indukcyjne:

recepcja po wejściu do budynku Centrum Dydaktycznego

parter Instytut Stomatologii – Dziekanat Oddziału Stomatologicznego – pokój 207.

Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM), jednak potrzebę taką należy zgłosić z minimum tygodniowym wyprzedzeniem na adres dostepnosc@umed.lodz.pl

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

ul. Pomorska 251 C-5

Budynek 2 kondygnacyjny wolnostojący.

Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.

W budynku zapewnione są wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

Budynek wyposażony w windę osobową.

W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM), jednak potrzebę taką należy zgłosić z minimum tygodniowym wyprzedzeniem na adres dostepnosc@umed.lodz.pl

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

ul. Pomorska 251 A-4 /Patomorfologia/

Budynek 5 kondygnacyjny o zwartej zabudowie, połączony łącznikiem z budynkiem A-3.

Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.

W budynku zapewnione są wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

Budynek wyposażony w windę osobową.

W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM), jednak potrzebę taką należy zgłosić z minimum tygodniowym wyprzedzeniem na adres dostepnosc@umed.lodz.pl

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

ul. Pomorska 251 C-7 /budynek techniczny/ – biuro parkingu

Budynek 2 kondygnacyjny, wolnostojący.

W budynku zapewnione są wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

Budynek nie posiada windy.

W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM), jednak potrzebę taką należy zgłosić z minimum tygodniowym wyprzedzeniem na adres dostepnosc@umed.lodz.pl

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

ul. Pomorska 251 C-8 /łącznik/

Budynek 3 kondygnacyjny.

Wejście przez budynek A4 (wyposażony w windę osobową).

W budynku C-8 brak windy.

W budynku zapewnione są wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM), jednak potrzebę taką należy zgłosić z minimum tygodniowym wyprzedzeniem na adres dostepnosc@umed.lodz.pl

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. Pomorska 251 C-2

Budynek 1 kondygnacyjny.

Główne wejście do budynku nie jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością. Alternatywne wejście z pochylnią znajduje się z drugiej strony budynku.

W budynku zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM), jednak potrzebę taką należy zgłosić z minimum tygodniowym wyprzedzeniem na adres dostepnosc@umed.lodz.pl

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

ul. Pomorska 251 CKD A-2

Budynek 3 kondygnacyjny plus jedna kondygnacja podziemna.

W budynku są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

Budynek wyposażony w widny osobowe.

W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM), jednak potrzebę taką należy zgłosić z minimum tygodniowym wyprzedzeniem na adres dostepnosc@umed.lodz.pl

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

ul. Mazowiecka 5 A-6 /Molecolab/

Budynek 2 kondygnacyjny.

Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością

W budynku zapewnione są wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

Budynek wyposażony w windę osobową.

W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W budynku przy recepcji zainstalowano pętlę indukcyjną.

Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM), jednak potrzebę taką należy zgłosić z minimum tygodniowym wyprzedzeniem na adres dostepnosc@umed.lodz.pl

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

ul. Czechosłowacka 4 A-5 /Brain/

Budynek 5 kondygnacyjny.

Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością

W budynku zapewnione są wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

Budynek wyposażony w windę osobową.

W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W budynku przy recepcji zainstalowano pętlę indukcyjną.

Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM), jednak potrzebę taką należy zgłosić z minimum tygodniowym wyprzedzeniem na adres dostepnosc@umed.lodz.pl

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

ul. Czechosłowacka 2b

Budynek 3 kondygnacyjny, wolnostojący.

Wejście do budynku nie jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością.

W budynku nie są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

W budynku nie zastosowano rozwiązań architektonicznych, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

Budynek nie posiada windy.

W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM), jednak potrzebę taką należy zgłosić z minimum tygodniowym wyprzedzeniem na adres dostepnosc@umed.lodz.pl

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

ul. Mazowiecka 15

Budynek 3 kondygnacyjny, wolnostojący.

Wejście do budynku nie jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością.

W budynku nie są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

W budynku nie zastosowano rozwiązań architektonicznych, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

Budynek nie posiada windy.

W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM), jednak potrzebę taką należy zgłosić z minimum tygodniowym wyprzedzeniem na adres dostepnosc@umed.lodz.pl

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

ul. Mazowiecka 6/8 – Budynek Zakładów Teoretycznych

Budynek 3 kondygnacyjny, wolnostojący.

Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.

W budynku zapewnione są wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne. Budynek wyposażony w windę osobową.

W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków techniczne do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM), jednak potrzebę taką należy zgłosić z minimum tygodniowym wyprzedzeniem na adres dostepnosc@umed.lodz.pl

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

ul. Mazowiecka 3 C-9 /MediHub/

Budynek 2 kondygnacyjny o zwartej zabudowie.

Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością

W budynku zapewnione są wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

Budynek wyposażony w windę osobową.

W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM), jednak potrzebę taką należy zgłosić z minimum tygodniowym wyprzedzeniem na adres dostepnosc@umed.lodz.pl

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

ul. Muszyńskiego 1 Wydział Farmaceutyczny Budynek C

Budynek 6 kondygnacyjny.

W budynku są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W budynku dostępne są 2 windy: 1 winda spełniająca standardy dostępności, 1 winda starego typu.

W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM), jednak potrzebę taką należy zgłosić z minimum tygodniowym wyprzedzeniem na adres dostepnosc@umed.lodz.pl

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

ul. Muszyńskiego 1 Wydział Farmaceutyczny Budynek A

Budynek 4 kondygnacyjny.

W budynku są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W budynku dostępna jest winda osobowa.

W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM), jednak potrzebę taką należy zgłosić z minimum tygodniowym wyprzedzeniem na adres dostepnosc@umed.lodz.pl

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

ul. Muszyńskiego 1 Wydział Farmaceutyczny Budynek B

Budynek 2 kondygnacyjny.

W budynku są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

Brak windy w budynku. Dostęp do budynku dla osób z niepełnosprawnością z poziomu budynku A i budynku C, które są wyposażone w windy osobowe.

W budynku na parterze w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego zainstalowano stanowiskową pętlę indukcyjną.

Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM), jednak potrzebę taką należy zgłosić z minimum tygodniowym wyprzedzeniem na adres dostepnosc@umed.lodz.pl

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

ul. Muszyńskiego 1 Wydział Farmaceutyczny Budynek D

Budynek 5 kondygnacyjny.

W budynku nie są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W budynku nie ma windy. Dostęp do budynku dla osób z niepełnosprawnością z poziomu budynku C.

W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM), jednak potrzebę taką należy zgłosić z minimum tygodniowym wyprzedzeniem na adres dostepnosc@umed.lodz.pl

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

ul. Muszyńskiego 1 Wydział Farmaceutyczny – SZKLARNIA

Budynek 1 kondygnacyjny.

W budynku nie są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM), jednak potrzebę taką należy zgłosić z minimum tygodniowym wyprzedzeniem na adres dostepnosc@umed.lodz.pl

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

ul. Muszyńskiego 1 Wydział Farmaceutyczny Budynek E – ZWIERZĘTARNIA

Budynek 3 kondygnacyjny.

W budynku są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W budynku brak windy, dostępna jest platforma schodowa umożliwiająca dostęp do 1 piętra.

W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM), jednak potrzebę taką należy zgłosić z minimum tygodniowym wyprzedzeniem na adres dostepnosc@umed.lodz.pl

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

Muszyńskiego 2 Centrum Informacyjno- Biblioteczne

Budynek 3 kondygnacyjny.

W budynku są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W budynku dostępne są windy osobowe.

W budynku zainstalowano stanowiskową pętlę indukcyjną (Informatorium 1 piętro).

Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM), jednak potrzebę taką należy zgłosić z minimum tygodniowym wyprzedzeniem na adres dostepnosc@umed.lodz.pl

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

ul. 6 Sierpnia 69 CENTRUM SPORTU – Pływalnia

Budynek 1 kondygnacyjny.

W budynku są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM), jednak potrzebę taką należy zgłosić z minimum tygodniowym wyprzedzeniem na adres dostepnosc@umed.lodz.pl

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

ul. 6 Sierpnia 69 CENTRUM SPORTU Hala Sportowa

Budynek 3 kondygnacyjny.

W budynku są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W budynku brak windy, co uniemożliwia dostanie się osób np. na wózkach inwalidzkich do pomieszczeń znajdujących się na poziomie -1 oraz +1.

W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM), jednak potrzebę taką należy zgłosić z minimum tygodniowym wyprzedzeniem na adres dostepnosc@umed.lodz.pl

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

Pl. Hallera 1B

Budynek 4 kondygnacyjny.

W budynku są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W budynku dostępna jest winda osobowa.

W budynku zainstalowano 4 stanowiskowe pętle indukcyjne:

parter, pokój nr 7 – Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych,

piętro 1, pokój 108 i pokój 131 – Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu,

piętro 2, pokój 210 – Sekcja Spraw Socjalnych.

Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM), jednak potrzebę taką należy zgłosić z minimum tygodniowym wyprzedzeniem na adres dostepnosc@umed.lodz.pl

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

Pl. Hallera 1E IV Dom Studenta Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Budynek 7 kondygnacyjny o zwartej zabudowie.

Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.

W budynku zapewnione są wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

Budynek wyposażony w 1 windę osobową oraz w jedną platformę dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (platforma na poziomie -1).

W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W budynku na recepcji zainstalowano stanowiskową pętlę indukcyjną.

Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM), jednak potrzebę taką należy zgłosić z minimum tygodniowym wyprzedzeniem na adres dostepnosc@umed.lodz.pl

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

W budynku znajdują się pokoje dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Pl. Hallera 1C

Budynek 2 kondygnacyjny.

W budynku nie są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

W budynku nie zastosowano rozwiązań architektonicznych, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W budynku brak jest windy.

W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM), jednak potrzebę taką należy zgłosić z minimum tygodniowym wyprzedzeniem na adres dostepnosc@umed.lodz.pl

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

Pl. Hallera 1A – portiernia

Budynek 1 kondygnacyjny.

W budynku są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM), jednak potrzebę taką należy zgłosić z minimum tygodniowym wyprzedzeniem na adres dostepnosc@umed.lodz.pl

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

ul. Jaracza 63 Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa

Budynek 4 kondygnacyjny plus piwnica użytkowa.

W budynku nie są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

W budynku nie zastosowano rozwiązań architektonicznych, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W budynku brak windy.

W budynku zainstalowano stanowiskową pętlę indukcyjną – 3 piętro , pokój 3.6 – Dziekanat Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa.

Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM), jednak potrzebę taką należy zgłosić z minimum tygodniowym wyprzedzeniem na adres dostepnosc@umed.lodz.pl

Przed budynkiem wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością.

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. Lindleya 6

Budynek 5 kondygnacyjny plus piwnica.

W budynku nie są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

W budynku nie zastosowano rozwiązań architektonicznych, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W budynku brak windy.

W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM), jednak potrzebę taką należy zgłosić z minimum tygodniowym wyprzedzeniem na adres dostepnosc@umed.lodz.pl

Przed budynkiem wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością.

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

ul. Lumumby 5 I Dom Studenta “MEDYK” Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Budynek 5 kondygnacyjny wolnostojący o zwartej bryle.

Do wejścia do budynku prowadzi podjazd dla osób z niepełnosprawnością lub schody.

W budynku nie są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

Budynek nie posiada windy, brak możliwości dostania się osobie na wózku inwalidzkim na piętro.

W budynku na recepcji zainstalowano stanowiskową pętlę indukcyjną.

Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM), jednak potrzebę taką należy zgłosić z minimum tygodniowym wyprzedzeniem na adres dostepnosc@umed.lodz.pl

W budynku brak toalety dostępnej dla osób z niepełnosprawnością.

Przed budynkiem wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością.

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

ul. Strajku Łódzkich Studentów 1981r. II Dom Studenta Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Budynek 5 kondygnacyjny o zwartej zabudowie (poddasze dostępne z klatki schodowej, podpiwniczenie składa się z dwóch części tj. schron T.O.P.L. i pomieszczenia magazynowo techniczne).

Budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnością, także ruchową.

Budynek wyposażany jest w 1 windę osobową, wyposażoną w system dźwiękowy oraz przyciski oznaczone alfabetem Braille’a (poziom 0-4).

Budynek wyposażony jest w urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych (hol główny- wysoki parter).

Budynek posiada 2 pokoje dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową (poziom 1 i 2).

Budynek posiada sanitariat ogólnodostępny dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową (poziom 1).

Budynek po modernizacji oświetlania na LED, czujniki ruchu na klatach schodowych, sanitariatach ogólnodostępnych, pralniach i innych pomieszczeniach ogólnodostępnych (z wyłączeniem kuchni ogólnodostępnych).

W budynku zastosowane oznakowanie oraz plany drogi ewakuacyjnej.

W budynku na recepcji zainstalowano stanowiskową pętlę indukcyjną.

Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM), jednak potrzebę taką należy zgłosić z minimum tygodniowym wyprzedzeniem na adres dostepnosc@umed.lodz.pl

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

W budynku DSO – Dźwiękowy system ostrzegawczy.

 

ul. Narutowicza 60 Collegium Anatomicum

Budynek 4 kondygnacyjny plus piwnica użytkowa. Budynek w ochronie konserwatorskiej.

W budynku nie są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

W budynku nie zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W budynku brak windy.

W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM), jednak potrzebę taką należy zgłosić z minimum tygodniowym wyprzedzeniem na adres dostepnosc@umed.lodz.pl

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

ul. Narutowicza 60 Lewa Oficyna – budynek nieużytkowany

 

ul. Sędziowska 18A Medycyna Sądowa

Budynek 2 kondygnacyjny.

W budynku nie są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

W budynku nie zastosowano rozwiązań architektonicznych, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W budynku brak windy osobowej.

W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM), jednak potrzebę taką należy zgłosić z minimum tygodniowym wyprzedzeniem na adres dostepnosc@umed.lodz.pl

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

ul. Żeligowskiego 7/9

Budynek 4 kondygnacyjny plus piwnica użytkowa. Budynek w ochronie konserwatorskiej.

Wejście od ul. Żeligowskiego jest niedostępne dla osób z niepełnosprawnością. Dostępne wejście znajduje się od strony podwórza.

W budynku są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W budynku dostępna jest winda osobowa.

W budynku (Dziekanat Oddziału Nauk Biomedycznych pokój 150) zainstalowano stanowiskową pętlę indukcyjną.

Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM), jednak potrzebę taką należy zgłosić z minimum tygodniowym wyprzedzeniem na adres dostepnosc@umed.lodz.pl

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

Dla studentów

III Rok

Studenci III roku wydziału lekarskiego odbywają zajęcia z Propedeutyki Psychiatrii. Zajęcia obejmują obowiązkowy cykl wykładów i ćwiczeń klinicznych.

Dokumenty

Prelekcje

 
Wykłady
Wykłady są dostępne na platformie e-learningowej.

 

IV Rok

Studenci IV roku wydziału lekarskiego odbywają zajęcia w ramach przedmiotu Psychiatria, obejmujące obowiązkowy cykl wykładów i ćwiczeń klinicznych.

Prelekcje

Wykłady
Wykłady są dostępne na platformie e-learningowej.

 

VI Rok

Studenci VI roku wydziału lekarskiego odbywają ćwiczenia kliniczne stażowe w grupach 2-3-osobowych.

 

Działalność dydaktyczna

Zajęcia dydaktyczne w zakresie psychiatrii (dorosłych) oraz psychiatrii dzieci i młodzieży w ramach przedmiotu Psychiatria, prowadzone przez nauczycieli akademickich Kliniki i doktorantów, dla:

 • studentów Wydziału Lekarskiego III i IV roku (wykłady, seminaria, ćwiczenia kliniczne, ćwiczenia z psychologii klinicznej oraz kontaktu z pacjentem psychiatrycznym)
 • studentów Wydziału Lekarskiego VI roku (ćwiczenia kliniczne)
 • studentów anglojęzycznych
 • studentów UM w Łodzi w ramach Koła Naukowego

Staże dla studentów oraz podyplomowe w ramach oferty Kliniki:

 • staże cząstkowe z psychiatrii dla lekarzy stażystów
 • staże w przebiegu szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy w zakresie psychiatrii i innych specjalności, m.in.: pediatrów,  laryngologów, neurologów dziecięcych
 • staże z zakresu psychologii klinicznej dla magistrów psychologii
 • staże dla studentów psychologii

Działalność naukowa

W Klinice, od początku jej istnienia, kontynuowane są badania w dwóch głównych nurtach badawczych – w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży oraz suicydologii z uwzględnieniem niesamobójczych samouszkodzeń.

Poza tym prowadzone są badania w zakresie: zaburzeń snu, współwystępowania zaburzeń psychicznych i chorób somatycznych  efektywności pozafarmakologicznych oddziaływań w populacji rozwojowej, w tym elektrobiofeedbacku, terapii przez sztukę.

Potwierdzeniem działalności naukowej pracowników Kliniki są: publikacje w czasopismach krajowych i zagranicznych, w postaci rozdziałów i monografii oraz organizacja ogólnopolskich konferencji, sesji naukowych, jak również aktywne uczestnictwo w krajowych, europejskich i światowych sympozjach, konferencjach, kongresach.

Wykaz wybranych dokonań naukowych od 2015 roku:

Publikacje

 • Iwona Makowska. Emocjonalność dziecka w chorobie przewlekłej. Diabetol Dypl 2018: 4, 40-45.
 • Renata Janik, Dariusz Baran, Agnieszka Gmitrowicz, Małgorzata Janas-Kozik, Izabela Łucka, Elżbieta Karasek, Jolanta Paruszkiewicz, Maciej Pilecki, Anna Rozetti, Katarzyna Szaulińska, Olga Wasilewska, Tomasz Wolańczyk, Barbara Remberk. Psychiatria wieku rozwojowego – badanie ankietowe uczestników I Kongresu Zdrowia Psychicznego. Psychiatr Psychol Klin 2018: 18(2), 166-172.
 • Iwona Makowska, Agnieszka Gmitrowicz. Samookaleczenia bez intencji samobójczej a zachowania samobójcze. Psychiatr Psychol Klin 2018: 18(2), 173-179.
 • Rafał Szmajda, Agnieszka Gmitrowicz. Wybrane problemy z zakresu zdrowia psychicznego wśród nastolatków w wychowaniu instytucjonalnym. Psychiatr Psychol Klin 2018: 18 (4), 354-363.
 • Barbara Remberk, Agnieszka Gmitrowicz, Małgorzata Janas-Kozik, Irena Namysłowska, Tomasz Wolańczyk, Andrzej Rajewski, Agnieszka Słopień, Piotr Gorczyca, Anita Bryńska, Izabela Łucka, Ireneusz Jelonek, Piotr Sierakowski. Stanowisko ekspertów w kwestii postępowania w przypadku pacjentów z jadłowstrętem psychicznym o ciężkim przebiegu, którzy nie wyrażają zgody na leczenie Psychiatr Psychol Klin 2018: 18 (3), 229-233.
 • Adam Wichniak, Dominika Dudek, Rafał Jaeschke, Agnieszka Gmitrowicz. Zaburzenia depresyjne. Lek Rodz 2018: 4 (5), 101-112.
 • Katarzyna Pałka-Szafraniec, Agnieszka Gmitrowicz, Iwona Makowska. Zaburzenia snu w autyzmie. Psychiatr Psychol Klin 2018: 18 (4), 413-417.
 • Iwona Makowska. Zespół natręctw – opis przypadku. Pediatria po Dyplomie: Zeszyt edukacyjny 2018: 1, 1-5.
 • Anna Baran, Agnieszka Gmitrowicz. „Niebieski wieloryb” jako nowa forma cyberprzemocy – jak chronić nastolatki przed autoagresją? Psychiatr. Dypl. 2017: 14 (2), 9-15
 • Iwona Makowska. Przewlekły stres u dzieci – objawy somatyczne. Pediatr. Dypl. 2017: 6, 70-78
 • Bogna Andrzejczak, Janusz Śmigielski, Agnieszka Gmitrowicz. The analysis of selected parameters of sleep in the population of adolescents in school-age. Psychiatr. Psychol. Klin. 2017: 17 (4), 279-288.
 • Katarzyna Krajewska, Antoni Florkowski, Agnieszka Gmitrowicz. The relationship of music preferences and the selected risk-taking and autodestructive behaviour among teenage girls subject to inpatient stay due to mental condition – pilot study. Psychiatr. Psychol. Klin. 2017: 17 (1), 35-46.
 • Agnieszka Gmitrowicz, Rafał Szmajda. Adolescent after suicide atempt – case report. Pediatr. Dypl. 2016: 1, 28-36.
 • Agnieszka Butwicka, Wojciech Fendler, Adam Zalepa, Agnieszka Szadkowska, Małgorzata Zawodniak-Szałapska, Agnieszka Gmitrowicz, Wojciech Młynarski. Psychiatric Disorders and Health-Related Quality of Life in Children With Type 1 Diabetes Mellitus. Psychosomatics 2016: 57 (2), 185-193.
 • Anna Kamrowska, Agnieszka Gmitrowicz. Terapia zaburzeń lękowych uogólnionych w ujęciu poznawczo-behawioralnym. Pol Merk Lek. 2016: 40 (236), 141-143.
 • Martyna Wiśniewska, Agnieszka Gmitrowicz, Nina Pawełczyk. Application of QEEG in psychiatry taking into account the population of children and adolescents. Psychiatr Psychol Klin 2016: 16 (3), 188-193.
 • Marta Grancow-Grabka, Agnieszka Gmitrowicz, Agnieszka Pawełczyk, Tomasz Pawełczyk. Changes in cognitive performance during supplementation with omega-3 polyunsaturated fatty acids in patients with schizophrenia – a systematic review. Psychiatr Psychol Klin 2016: 16 (3), 155-159.
 • Agnieszka Gmitrowicz, Urszula Wolanek, Agata Madej, Marta Makara-Studzińska. Factors preventing suicide among youth aged 13-19. J Educ Health Sport 2015: 5 (9), 671-684.
 • Agnieszka Gmitrowicz, Urszula Wolanek, Agata Madej, Marta Makara-Studzińska. Motives for suicide attempts by youth aged 13-19. J Educ Health Sport 2015: 5 (6), 51-64,
 • Krystyna Rymarczyk, Iwona Makowska, Katarzyna Pałka-Szafraniec. The plasticity of the adult human brain cortex. Aktualn Neurol 2015: 15 (2), 80-87.
 • Justyna Felcenloben, Agnieszka Gmitrowicz. The implementation of „Depressive disorders prevention programme for children and adolescents” in the Łódzkie voivodship. Psychiatr. Psychol. Klin. 2015: 15 (3), 131-136.
 • Katarzyna Krajewska, Oliwia Gawlik, Agnieszka Gmitrowicz. The relation of selected psychiatric disorders to occurrence of suicide attempts among teenage psychiatrically hospitalized patients. Pol. Merkur. Lekarski 2015: 38 (228), 329-331.

Monografie

 • Agnieszka Gmitrowicz, Marta Makara-Studzińska, Anita Młodożeniec. Ryzyko samobójstwa u młodzieży. PZWL, Warszawa 2015
 • Agnieszka Gmitrowicz, Małgorzata Janas-Kozik (red.): Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży. Medical Tribune, Warszawa 2018

Rozdziały

 • Agnieszka Gmitrowicz. Depresja i samobójstwo u osób młodych. W: Filip Rybakowski Depresje u osób młodych. Przyczyny, diagnoza, leczenie. Medical Education, Warszawa: 2018 s. 87-114. Wyd. 1. 978-83-65471-24-6
 • Agnieszka Gmitrowicz. Problematyka samobójstw. W: Marek Jarema (red.) Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. PZWL, Warszawa 2016: 193-218

Organizacja ogólnopolskich konferencji

 • I Ogólnopolska Konferencja Suicydologiczna z udziałem ekspertów zagranicznych (z warsztatem EPA), UM w Łodzi, 2015
 • I Kongres Suicydologiczny z przedstawicielami MZ oraz udziałem ekspertów zagranicznych (finansowany z NPZ), UM w Łodzi, 2018

Współorganizacja wydarzeń naukowych o zasięgu europejskim

 • EPA-SSSP: Meeting on European Suicide Prevention Programs and Research. The 27th European Congress of Psychiatry (EPA 2019 in Warsaw)

Kontakt

Klinika Psychiatrii Młodzieżowej
Łódź, Czechosłowacja 8/10

Dyżurka pielęgniarska: 42 675 72 66
Sekretariat: 42 675 87 16
Fax: 42 675 87 16
Email: klinikam@csk.umed.lodz.pl

 

Uwaga: Klinika nie udziela telefonicznie informacji na temat stanu zdrowia leczonych w niej pacjentów. Informacje takie uzyskać można, umawiając się na rozmowę z lekarzem prowadzącym.

Struktura Kliniki

Na terenie Kliniki znajduje się 1 sala dydaktyczna, ze sprzętem multimedialnym oraz pokój badań wyposażony w lustro weneckie,  z możliwością obserwowania badania pacjenta w odrębnym pomieszczeniu.

Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży obejmuje całodobowy Oddział Psychiatrii Młodzieżowej oraz Pododdział Dzienny, posiadające kontrakt z NFZ.

Oddział stacjonarny dysponuje 27 łóżkami (w 6 salach czteroosobowych, 1sali – dwuosobowej oraz w jednoosobowej izolatce), a pododdział dzienny – 5 miejscami, w odrębnej sali chorych,  wyposażonej w sprzęt szkolny.

Pacjenci na terenie Kliniki mają do dyspozycji salę terapii zajęciowej (wyposażoną w sprzęt multimedialny, przybory do zajęć plastycznych) oraz stołówkę, pełniącą poza posiłkami funkcję świetlicy.

Ponadto w zaplanowanych godzinach pacjenci mogą korzystać pod opieką personelu ze znajdujących się poza Kliniką sali gimnastycznej, sali do muzykoterapii, stołu do ping-ponga, biblioteki szpitalnej, restauracji szpitalnej oraz patio.

Wszystko

Podziel się